แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

ชื่อชุด : แบบฝึกสมรรถนะ 60 ม.1-6

ชื่อผู้แต่ง : ผจงวาด พูลแก้ว, วรวรรณ คงมานุสรณ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย บูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับสาระฯ อื่นและเป็นเรื่องใกล้ตัว เน้นกิจกรรมด้านภาษาและการใช้ภาษาที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางภาษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง