หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4-6




ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ม.4-6

ISBN : 9786162038105

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ และคณะ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับใหม่) เน้นการเรียนรู้ และปฎิบัติจริง เพื่อสร้างความเข้าใจในการงานอาชีพ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีทักษะในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ เน้นการปฏิบัติจริง เพื่อสร้างความมั่นใจและผลสำเร็จของงาน มีความสามารถเกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ รวมถึงเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง