Creature Creator Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Creature Creator Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านการออกแบบและเทคโนโลยี

ชื่อชุด : Strawbees : Creature Creator kit (ครีเอเจอร์ ครีเอเทอร์ คิต)

ชื่อผู้แต่ง :

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เป็นชุดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนด้าน STEAM Education เป็นการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) การออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะเพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเป็นรูปธรรม (A) และคณิตศาสตร์ (M) เพื่อพัฒนาตรรกะด้านความคิด การแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง