ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT

ชื่อชุด : STEAM SCHOOL KIT

ชื่อผู้แต่ง : Strawbees

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ฝึกทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและคงทน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง