Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและเทคโนโลยี

ชื่อชุด : Strawbees : Coding and Robotics Kit (โค้ดดิ้ง แอนด์ โรโบทิกส์ คิต)

ชื่อผู้แต่ง :

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เป็นชุดผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการเรียนด้าน STEAM Education ประกอบด้วยกล่องแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประกอบเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง เพื่อใส่คำสั่งให้เกิดกระบวนการทำงานเสมือนสมองและเชื่อมต่อมายังชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างจากจินตนาการทางความคิดของผู้เรียนทำให้อุปกรณ์สามารถเคลื่อนไหวได้ตามคำสั่งที่ได้ถูกออกแบบ มาพร้อมชุดระบบไฟและเซ็นเซอร์ ต่างๆที่สามารถออกแบบได้เพื่อความสวยงาม โดยสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

สินค้าที่เกี่ยวข้อง