หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

ISBN : 9786162037580

ชื่อผู้แต่ง : กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาผ่านการใช้เทคนิค BAR MODEL แบบ Singapore Maths เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงคโปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาแล้ว เสริมด้วยกิจกรรมคณิตศาสตร์เชิง STEM ท้ายหน่วยการเรียนรู้ พร้อมแนวข้อสอบ O-NET สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เทคนิคที่จำเป็นสำหรับเด็กในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง