ชุด LearnPlus Social เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด LearnPlus Social เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน

ชื่อชุด : ชุด สื่อบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ตามรูปแบบการสอนProblem Solving Method

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางประชากร การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน สภาพปัญหาที่เกิดจากการตั้งถิ่นฐาน เพื่อให้ครูนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21

สินค้าที่เกี่ยวข้อง