Growing Up 3 : 3-4 Play Safe!
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

Growing Up 3 : 3-4 Play Safe!

ชื่อชุด : ชุด Growing Up

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะให้แก่เด็กในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน เด็กๆจะได้เรียนคำศัพท์และประโยคสนทนาผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง