My English 5
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

My English 5

ISBN : 8859281717068

ชื่อชุด : My English

ชื่อผู้แต่ง : อัญชลี โชติพนาพันธ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ ป.5 - จบ สอน – ฝึก – ประเมิน ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน 2551 - ครบ บทเรียน + แบบฝึก + กิจกรรม + การบ้าน ในบทเดียว - เห็นผล รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนและประเมินผล ชัดเจน เป็นขั้นตอน หน้าต่อหน้า - สื่อสารได้จริง กิจกรรมหลากหลายให้ฝึกลงมือปฏิบัติจริง - คลิปสอน และไฟล์เสียงอ่านคำสั่ง คำศัพท์ เพลง และบทสนทนา

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง