Aksorn พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
Aksorn พิชิต O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8859281714128

ชื่อชุด : เตรียมสอบ O-NET

ชื่อผู้แต่ง : กิตติพงศ์ มนธีอินทรศักดิ์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิเคราะห์แนวข้อสอบและสรุปภาพรวมของเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ตาม Test Blueprint ของ สทศ. แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับฝึกทักษะในการทำข้อสอบให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบผ่าน O-NET Online Testing System

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB