ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกอ่านได้ เขียนดี ระดับก้าวหน้า (3 เล่ม)

ชื่อชุด : อ่านได้ เขียนดี

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก และ นงลักษณ์ เจนนารี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเสริมเพื่อช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน้นการฝึกอ่าน เขียนคำ กลุ่มคำ ประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำ สามารถเรียบเรียงประโยคและใช้ในการสื่อสารได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และมีพื้นฐานการเรียนภาษาไทยในระดับขั้นที่สูงขึ้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง