ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 6 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ (6 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกกิจกรรม ชุดที่ 6 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีจิตสาธารณะ (6 เล่ม)

ชื่อชุด : ไตรสิกขา

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง