Audio CD เพลงเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 3
Audio CD เพลงเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 3

แชร์
picture
แชร์

ชื่อชุด : ไตรสิกขา

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ผ่านบทเพลงเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB