หนังสือคู่มือครู micro:bit In Action-Basic

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือคู่มือครู micro:bit In Action-Basic

ชื่อชุด : micro:bit in Action

ชื่อผู้แต่ง : เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือครูใช้ร่วมกับ micro:bit in Action หนังสือแบบฝึกและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนการเขียนโค้ดควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เพื่อการศึกษา micro:bit โดยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์ Microsoft MakeCode Platform เขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานในรูปแบบ Block-based programing ได้ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุบ 2560)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง