สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

ชื่อชุด : สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ระวิวรรณ ตั้งตรงขันติ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง 60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นปูพื้นฐานและช่วยพัฒนาความสามารถทักษะทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน นำแนวคิดวิธีจัดการเรียนการสอน Pedagogy แบบสืบเสาะหาความรู้ทางภูมิศาสตร์ Geographic Inquiry มาใช้ในการนำเสนอ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง