DVD-Rom Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

DVD-Rom Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท

ชื่อชุด : Twig DVD Project

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ภูมิศาสตร์มนุษย์ เปรียบเทียบเมืองกับชนบท มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการตั้งถิ่นฐาน ลักษณะของชุมชุนเมืองและชุมชนชนบท ความไม่เท่าเทียมระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง