CD-ROM เด็กไทยนิสัยดี
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

CD-ROM เด็กไทยนิสัยดี

ชื่อชุด : รู้คิดรู้ธรรม

ชื่อผู้แต่ง : โกลบอลเอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

- เป็นแผ่น CD-ROM ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เนื้อหาแบบสรุป ,ภาพเคลื่อนไหว , ภาพนิ่ง , เสียงประกอบ ,แบบทดสอบ
- เป็นสื่อเสริมการพัฒนาบุคคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดีงาม เพื่อให้เยาวชนไทยรู้จัก การวางตัวตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองในครอบครัว และในสังคมรอบข้าง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าได้ อย่างเหมาะสม
- มีการสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยที่ดีในการดำรงชีวิต
- เป็นการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนให้สนุกสนาน พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มีทั้งข้อคิดและคติเตือนใจ ผ่านทางตัวการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว และด้วยเสียงบรรยายที่น่ารักพร้อมเกม และเพลงที่น่าสนใจมากมาย เช่นเรื่อง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน , สนุกกับจินตนาการ, ครอบครัวดีมีสุข , ศาสนพิธี เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง