หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ISBN : 9786162037665

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโลยี ระดับชั้น ม.4 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) วิชาที่จะช่วยส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมให้กับผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมในบทเรียน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง