Active Reader สุภาษิตพระราชนิพนธ์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

Active Reader สุภาษิตพระราชนิพนธ์

ชื่อชุด : CD อนุรักษ์วรรณกรรมและวรรณคดีไ

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้พสกนิกร ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์สุจริต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง