CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

CD-ROM คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ

ชื่อชุด : บวกลบคูณหารผ่านหลักเม็ดนับ

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องเหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมต้นและนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

สินค้าที่เกี่ยวข้อง