หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6

ISBN : 9786162038914

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามกฎหมาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคม การปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและเสนอแนวทางพัฒนา เสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอำนาจรัฐ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง