หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

ISBN : 9786162038662

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ ความคล้ายคลึง ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกัน สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เป็นสื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตัวชี้วัดตามหลักสูตรกำหนด

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง