หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6

ISBN : 9786162038938

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ณรงค์ พ่วงพิศ, รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 จัดแบ่งเนื้อหาภายในเล่มแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยได้ วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญที่มีผลต่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงการวางแผนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง