หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1

ISBN : 9786162038693

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถเทียบศักราชตามระบบต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ อธิบายเรื่องราวสมัยก่อนสุดขทัย วิเคราะห์พัมนาการของสุดขทัยในด้านต่าง ๆ อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรมมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง