หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4

ISBN : 9786162035401

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ฉบับอนุญาต (อญ.) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยแบ่งเป็นบทย่อย แก่นความรู้ความเข้าใจติดตัวผู้เรียน เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรฯ กิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพื่อแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้รวบยอดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัด เนื้อหาสาระเกี่ยวกับยุคสมัยของประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย ความเป็นมาของชาติไทย ในสมัยสุโขทัย ผู้เรียนจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ในยุค ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเรื่องการปกครองในยุคสมัยนั้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง