หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ป.4

ISBN : 9786162034510

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : องอาจ มากสิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ป.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์ จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และ พื้นที่ว่าง รู้จักวรรณะสีสนุกกับงานศิลป์ ในเล่มแบ่งเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนทัศนศิลป์ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ซึ่งช่วยพัฒนาด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ และเห็นคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่างๆ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง