หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1

ISBN : 9786162038747

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ และคณะ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 ฉบับอนุญาต (อญ) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครูและผู้เรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนบรรลุตัวชี้วัดและมาตรฐานตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ทุกประการ โดยผู้เรียนจะเข้าใจความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบัน เข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สามารถยกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง