แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4

ชื่อชุด : แบบปฎิบัตกิจกรรม ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : หทัยรัตน์ บุญมา, อานนท์ กาญจนโพธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้จักโน๊ตดนตรีและโน๊ตดนตรีไทยท่าประกอบเพลงและศัพท์การละครไทยเบื้องต้น เห็นคุณค่านาฏศิลป์ไทย เป็นสื่อพัฒนาทักษะการเรียรู้ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเน้นกิจกรรมแบบบูรณาการที่หลากหลายเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน สามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมจะช่วยพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยของผู้เรียน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง