แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ม.4-6

ชื่อผู้แต่ง : ธันยพงศ์ สารรัตน์ , ต้นประวัติ์ วงษ์รักษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและแบบประเมินผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์สากล ระดับชั้น ม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกครูผู้สอนในการประเมินผลนักเรียนตามตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล สาระและมาตรฐานการเรียนรู้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามช่วงชั้น อำนวยประโยชน์ต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จะใช้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกประการ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง