หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.1

ISBN : 9786162037467

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง'60) เน้น Geo-Literacy นำเสนอข้อมูลด้วยภาพ Infographic รู้เรื่องภูมิศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรม Active Learning รวบยอดความรู้ ด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในภาพรวมได้ รองรับสื่อดิจิทัล (QR Code)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง