ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชีววิทยา (รายวิชาเพิ่มเติม) ม.6 เล่ม 2

ISBN : 9786162039317

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวืชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ และคระ

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ชั้น ม.6 ล.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง