หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.1

ISBN : 9786162034466

ชื่อชุด : ACCESS

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ACCESS ระดับชั้น ม.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบและระดับ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้ผู้เรียนฝึกพูดและเขียนอย่างเป็นขั้นตอน มีบทอ่านที่น่าสนใจและหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Corner และฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาอื่นในหัวข้อ Curricular Cut มีโครงงานและกรอบคำอธิบายต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีเพลงและเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนาน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง