แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : แบบฝึกรวบยอด ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ สำหรับชั้น ป.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ใช้ควบคู่และเสริมกับหนังสือเรียน ฉบับอนุญาต (อญ.) พร้อมกิจกรรมเสริมศักยภาพให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง H.O.T.S. นำเสนอด้วยภาพ Inforgraphic สวยงามสร้างสำนึกรักความเป็นไทย และภาคภูมิใจในความเป็นชาติ เน้นการพัฒนาทักษะการคิด คุณธรรม และจริยธรรม เตรียมพร้อมในการสอบต่างๆ ด้วยแบบทดสอบเน้นคิดวิเคราะห์ กิจกรรมถูกออกแบบให้หลากหลาย นำไปใช้งานได้ง่าย มุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะการคิด และ สร้างสมรรถนะสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เรียงเนื้อหาตามระดับความยากง่ายของคำถาม เสริมศักยภาพให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง (H.O.T.S) กิจกรรมรวบยอดเพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกทักษะการคิดด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB