แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องบ้าน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องบ้าน

ชื่อชุด : Play N Grow

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึก Kid Quiz ให้เด็กได้ฝึกซ้ำย้ำทวนและประเมินความเข้าใจเป็นรายบุคคล จากความรู้ที่ได้หลังเล่นเกม Kid Quiz (กิจกรรมกลุ่ม)
เรื่องบ้าน เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านและสถานที่รอบตัวเด็ก ในกิจกรรมสนุกสนานฝึกแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง