พลังพลเมืองโลก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

พลังพลเมืองโลก

ISBN : 9789744393784

ชื่อชุด : พลเมืองเด็ก พลเมืองดี

ชื่อผู้แต่ง : Rana DiOrio ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

พลเมืองเด็กดีควรเป็นพลเมืองโลกที่ดีและรู้จักเคารพสิทธิ ความคิดเห็น ตลอดจนความเชื่อทางศาสนาของผู้อื่น รวมทั้งยอมรับความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ แทนที่จะรู้เพียงภาษาและวัฒนธรรมของตนเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขในฐานะที่ทุกคนล้วนเป็นสมาชิกในประชาคมโลกเหมือนกัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง