อาณาจักรพืช...วงจรแห่งชีวิต

Download
Share
picture

อาณาจักรพืช...วงจรแห่งชีวิต

ISBN : 9789744393067

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Han Young-Jung ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง

Copy : etc.

Product detail

ด้รวบรวมให้ความรู้เรื่องดินชนิดใดเหมาะกับการปลูกพืช เมล็ดพืชจะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยสิ่งใดบ้าง พืชเจริญเติบโตได้อย่างไร ทำไมดอกไม้จึงบานและร่วงโรย ความแตกต่างระหว่างพืชปีเดียวและพืชหลายปี วงจรชีวิตของพืชมีลักษณะอย่างไร ข้าวและถั่วแดงเจริญเติบโตได้อย่างไร เราศึกษาวงจรชีวิตของพืชได้อย่างไร ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินได้หรือไม่ เราศึกษาวงจรชีวิตของถั่วแดงได้อย่างไร ธนาคารเมล็ดพันธุ์คืออะไร พืชจำเป็นต้องขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือไม่ แสงแดดและน้ำสำคัญต่อพืชหรือไม่ สิ่งใดบ้างที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช มาร่วมหาตำตอบพร้อมกันในเล่ม

Related Products