หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.4
Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ม.4

ISBN : 9786162034473

Series name : UPSTREAM

Auther name : Virginia Evans, Jenny Dooley

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upstream ระดับชั้น ม.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเข้มข้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET และ GAT

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products