หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.5

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.5

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ป.5

วันที่
14/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB