หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
26/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
26/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
26/07/2024
แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

เฉลย

แบบวัดฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

วันที่
26/07/2024
แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3

เฉลย

แบบฝึกฯ ทักษะรวบยอด สุขศึกษาฯ ป.3

วันที่
26/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษ...

วันที่
26/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB