หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.3

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

PowerPoint

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ป.3

วันที่
22/07/2024
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB