หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อประกอบการสอน เราได้วิจัย และ พัฒนา และออกแบบมาเพื่อให้ช่วยครูในการสอนที่ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

คู่มือครู

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

แผนการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

แผนการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

ข้อสอบ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป....

วันที่
02/12/2023
หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

หนังสือกิจกรรม รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป...

วันที่
02/12/2023
แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

เฉลย

แบบฝึกปฏิบัติทักษะรวบยอด ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

ใบงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

กิจกรรม Active Learning

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1

วันที่
02/12/2023
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB