สื่อส่งเสริมพัฒนาการ

สื่อเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

ชุด มือ-ตาสัมพันธ์

ฝึกสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ประสานสัมพันธ์กัน พร้อมฝึกลีลามือ และเสริมกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์

ฝึกทักษะพื้นฐาน การสังเกต จำแนก จัดกลุ่ม เรียนรู้เรื่องสี รูปร่าง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ผ่านการเล่น
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด เมืองแสนสนุก

พัฒนาทักษะมิติสัมพันธ์ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ ฝึกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับบุคคลอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ตุ๊กตาและภาพสถานที่ต่าง ๆ
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด ตารางหรรษา

ใช้เทคนิคตาราง Matrix ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) ผ่านเกมสนุก ๆ นำไปสู่ทักษะการคิดแก้ปัญหา
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด Play N Grow

ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมการศึกษาพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ปฐมวัย
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด KID QUIZ (สื่อประจำตัวเด็ก)

ทบทวนและแสดงให้เห็นความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมตอบคำถาม Kid Quiz
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด แบบฝึกหรรษา

ฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน ความเข้าใจหลักการเรียนรู้ผ่านการเล่น พร้อมใบงานแสดงพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา

ชุด สื่อส่งเสริมสมรรถนะ สำหรับเด็กปฐมวัย

นิทาน 3 ภาษา ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัย

เสริมสมรรถนะด้านภาษาด้วยคำศัพท์และมัลติมีเดียภาพและเสียงภาษาอังกฤษและจีน | ส่งเสริมสมรรถนะด้านสังคม พร้อมกิจกรรมท้ายเล่มเสริมทักษะ EF
รายการ ผู้แต่ง รหัส ราคา