Highlight

Highlight Videos

 • [Highlight] 30 มิถุนายน 2560

  [Highlight] 30 มิถุนายน 2560

  หัวข้อ       : โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาบรรจุใหม่ วิทยากร   : อ. สุพน ทิมอ่ำ วันที่         :  30 มิถุนายน 2560 สถานที่    : อิงธารรีสอร์ท จ. นครนายกRead More »
 • [Highlight] 26 พฤษภาคม 2560

  [Highlight] 26 พฤษภาคม 2560

  หัวข้อ       : สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์ วันที่         :  26 พฤษภาคม 2560 สถานที่    : ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรีRead More »
 • [Highlight] 20 พฤษภาคม 2560

  [Highlight] 20 พฤษภาคม 2560

  หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยากร   : ผศ.ดร. สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ วันที่         :  20 พฤษภาคม 2560 สถานที่    : โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์Read More »
 • [Highlight] 8-9 พฤษภาคม 2560

  [Highlight] 8-9 พฤษภาคม 2560

  หัวข้อ       : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : ผศ.ดร. อัมพร วัจนะ, ดร. อาทร นกแก้ว, อ. กานต์พิชชา บุญรังสี วันที่         : 8-9 พฤษภาคม 2560 สถานที่    : ศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมือง จ.ราชบุรีRead More »
 • [Highlight] 6 พฤษภาคม 2560

  [Highlight] 6 พฤษภาคม 2560

  หัวข้อ       : การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning และ Project-based Learning วิทยากร   : ดร. เจนศึก โพธิศาสตร์ วันที่         : 6 พฤษภาคม 2560 สถานที่    : ห้องประชุม สพป. เขต1 จ.ราชบุรีRead More »
 • [Highlight] 21 เมษายน 2560

  [Highlight] 21 เมษายน 2560

  หัวข้อ       : การจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมสะเต็มเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : อ. สุทธิพงษ์ พงษ์วร วันที่         : 21 เมษายน 2560 สถานที่    : โรงเรียนดาราสมุทร อ. ศรีราชา จ. ชลบุรีRead More »
 • [Highlight] 21 เมษายน 2560

  [Highlight] 21 เมษายน 2560

  หัวข้อ       : การจัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา วิทยากร   : ดร. ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ วันที่         : 21 เมษายน 2560 สถานที่    : โรงเรียนสารสาสน์เอกตราRead More »
 • [Highlight] 3 เมษายน 2560

  [Highlight] 3 เมษายน 2560

  หัวข้อ       : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยากร   : อาจารย์พัชราภร พูลบุญ วันที่         : 3 เมษายน 2560 สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์Read More »
 • [Highlight] 31 มีนาคม 2560

  [Highlight] 31 มีนาคม 2560

  หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย วิทยากร   : ดร. พัชราภรณ์ พุทธิกุล วันที่          : 31 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร จ. ชลบุรีRead More »
 • [Highlight] 28 มีนาคม 2560

  [Highlight] 28 มีนาคม 2560

  หัวข้อ       : STEM Education วิทยากร   : อาจารย์มานะ อินทรสว่าง วันที่         : 28 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ศรีสะเกษRead More »
 • [Highlight] 27 มีนาคม 2560

  [Highlight] 27 มีนาคม 2560

  หัวข้อ       : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยากร   : อาจารย์ดาวใจ ดวงมณี วันที่         : 27 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย จ.กรุงเทพฯRead More »
 • [Highlight] MSU – Aksorn

  [Highlight] MSU – Aksorn

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดและสนับสนุนโดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมฯครูทั้งหมด 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, อุดรธานีและนครพนม สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.aksorn.com/msu-aksorn/Read More »
 • [Highlight] 31 มกราคม 2560

  [Highlight] 31 มกราคม 2560

  หัวข้อ       : STEM Education วิทยากร   : อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วันที่         : 31 มกราคม 2560 สถานที่    : ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำแพงเพชร 2Read More »
 • [Highlight] 7-8 มกราคม 2560

  [Highlight] 7-8 มกราคม 2560

  หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล วันที่         : 7-8 มกราคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยาRead More »
 • [Highlight] 8 ตุลาคม 2559

  [Highlight] 8 ตุลาคม 2559

  หัวข้อ       : การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD วิทยากร   : อ.สุวิทย์ พวงสุวรรณ วันที่         : 8 ตุลาคม 2559 สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราดRead More »
 • [Highlight] 18 กันยายน 2559

  [Highlight] 18 กันยายน 2559

  หัวข้อ       : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากร   : อาจารย์จารุณี สิงหสัจจกุล วันที่         : 18 กันยายน 2559 สถานที่    : จังหวัดสุรินทร์Read More »
 • [highlight] 28 กรกฎาคม 2559

  [highlight] 28 กรกฎาคม 2559

  หัวข้อ       : หลักสูตรการทบทวนหลักสูตรอาเซียนสู่การออกแบบหน่วยอาเซียน วิทยากร   : ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์, Prof.Dr.John Pearson วันที่         : 9-10 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลาRead More »
 • [Highlight] 9-10 กรกฎาคม 2559

  [Highlight] 9-10 กรกฎาคม 2559

  หัวข้อ         : หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่ม สพป. เขต 2 สุไหงโกลก วิทยากร     : ผศ. ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา วันที่           : 9-10 กรกฎาคม 2559 สถานที่      : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สุไหงโกลก จ. นราธิวาสRead More »
 • [Highlight] 2 มิถุนายน 2559

  [Highlight] 2 มิถุนายน 2559

  หัวข้อ         : หลักสูตร STEM ศึกษา วิทยากร     : อ. วชิร ศรีคุ้ม วันที่           : 2 มิถุนายน 2559 สถานที่      : ศูนย์เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการRead More »
 • [Highlight] 25 มิถุนายน 2559

  [Highlight] 25 มิถุนายน 2559

  หัวข้อ       : งานสานสัมพันธ์วิทยากร ผู้จัดงาน   : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่         : 25 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯRead More »
 • [Highlight] 4 มิถุนายน 2559

  [Highlight] 4 มิถุนายน 2559

  หัวข้อ         : การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ วิทยากร     : ดร. พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์ วันที่           : 4 มิถุนายน 2559 สถานที่      : โรงเรียนนันทนวรวิทย์ จ. นนทบุรีRead More »
 • [Highlight] 4 มิถุนายน 2559

  [Highlight] 4 มิถุนายน 2559

  หัวข้อ         : งานอบรมสัมมนาโครงการรวมพลังสร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน วิทยากร     : อ.ระพีพรรณ พัฒนาเวช, อ.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ วันที่           : 4 มิถุนายน 2559 สถานที่      : โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ จ.สงขลาRead More »
 • [Highlight] 14 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 14 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมสำหรับปฐมวัย วิทยากร     : ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส วันที่           : 14 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรีRead More »
 • [Highlight] 12 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 12 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : การวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาผู้เเรียน วิทยากร     : ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล วันที่           : 12 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ จำนวนผู้เข้าอบรม           : 11 โรงเรียน รวม 60 ท่านRead More »
 • [Highlight] 12 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 12 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Project Problem Based Learning (PBL) วิทยากร     : ดร.ศศิธร โสภารัตน์, อ.พิชามนชญ์ จำรัสศรี วันที่            : 12 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนมีนบุรีRead More »
 • [Highlight] 10 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 10 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : STEM Education วิทยากร     : อ.สุจินต์ สุวรรณะ วันที่            : 10 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนคริสตสงเคราะห์Read More »
 • [Highlight] Aksorn Present

  [Highlight] Aksorn Present

  “ช่วยคุณครูสอนนักเรียน ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองฝึกฝนลูกหลาน ช่วยพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อสื่อการเรียนการสอนครบวงจร เพื่อสร้างให้เด็กไทยมีทักษะที่ดีในการเรียนรู้สำหรับโลกในวันนี้ และโลกแห่งอนาคต” บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)Read More »
 • [Highlight] 6 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 6 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : STEM Education  วิทยากร     : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ วันที่           : 6 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนสมถวิล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Read More »
 • [Highlight] 4 พฤษภาคม 2559

  [Highlight] 4 พฤษภาคม 2559

  หัวข้อ         : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  วิทยากร     : ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ วันที่           : 4 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนเทศบาล1 ทรงพลวิทยา  Read More »
 • [Highlight] สื่อการเรียนรู้ฯ ในศตวรรษที่ 21

  [Highlight] สื่อการเรียนรู้ฯ ในศตวรรษที่ 21

  สื่อการเรียนรู้ครบวงจร กับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)Read More »