Training & Events

ทั้งหมดนี้คือ “ส่วนหนึ่ง” ของงานอบรมสัมมนา โดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 • [4 เมษายน 2560] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0”

  [4 เมษายน 2560] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0”

  หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0” วิทยากร   : ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป วันที่         : 4 เมษายน 2560 สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [3 เมษายน 2560] การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

  [3 เมษายน 2560] การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

  หัวข้อ       : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา วิทยากร   : อาจารย์พัชราภร พูลบุญ วันที่         : 3 เมษายน 2560 สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [31 มีนาคม 2560] การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย

  [31 มีนาคม 2560] การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย

  หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง BBL ของผู้เรียนปฐมวัย วิทยากร   : ดร. พัชราภรณ์ พุทธิกุล วันที่          : 31 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร จ. ชลบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [28 มีนาคม 2560] STEM Education จ.ศรีสะเกษ

  [28 มีนาคม 2560] STEM Education จ.ศรีสะเกษ

  หัวข้อ       : STEM Education วิทยากร   : อาจารย์มานะ อินทรสว่าง วันที่         : 28 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ศรีสะเกษ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [27 มีนาคม 2560] การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

  [27 มีนาคม 2560] การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

  หัวข้อ       : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยากร   : อาจารย์ดาวใจ ดวงมณี และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร วันที่          : 27 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย จ.กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [23 มีนาคม 2560] STEM Education จ.ลพบุรี

  [23 มีนาคม 2560] STEM Education จ.ลพบุรี

  หัวข้อ       : STEM Education วิทยากร   : อาจารย์สุทธิพงษ์ พงษ์วร วันที่         : 23 มีนาคม 2560 สถานที่    : ณ ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัมญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [31 มกราคม 2560] STEM Education

  [31 มกราคม 2560] STEM Education

  หัวข้อ       : STEM Education วิทยากร   : อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วันที่         : 31 มกราคม 2560 สถานที่    : ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำแพงเพชร 2 ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [21 มกราคม 2560] บทบาทการจัดการเรียนรู้ของ ศพด. ในศตวรรษที่ 21

  [21 มกราคม 2560] บทบาทการจัดการเรียนรู้ของ ศพด. ในศตวรรษที่ 21

  หัวข้อ       : บทบาทการจัดการเรียนรู้ของ ศพด. ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล วันที่         : 21 มกราคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [7-8 มกราคม 2560] การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง

  [7-8 มกราคม 2560] การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง

  หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล วันที่         : 7-8 มกราคม 2560 สถานที่    : ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [9 ตุลาคม 2559] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  [9 ตุลาคม 2559] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หัวข้อ       : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากร   : อาจารย์จารุณี สิงหสัจจกุล วันที่         : 9 ตุลาคม 2559 สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [7 ตุลาคม 2559] การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD

  [7 ตุลาคม 2559] การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD

  หัวข้อ       : การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD วิทยากร   : อ.สุวิทย์ พวงสุวรรณ วันที่         : 8 ตุลาคม 2559 สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [26 กันยายน 2559] งานสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  [26 กันยายน 2559] งานสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  หัวข้อ       : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่         : 26 กันยายน 2559 สถานที่    : ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 9 จังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21″ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา …Read More »
 • [18 กันยายน 2559] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  [18 กันยายน 2559] โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หัวข้อ       : โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากร   : อาจารย์จารุณี สิงหสัจจกุล วันที่         : 18 กันยายน 2559 สถานที่    : จังหวัดสุรินทร์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [8 กันยายน 2559] ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET

  [8 กันยายน 2559] ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET

  หัวข้อ       : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET วิทยากร   : อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่         : 8 กันยายน 2559 สถานที่    : ณ ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา มัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลสอบ O-NET และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 8 …Read More »
 • [4 กันยายน 2559] หัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

  [4 กันยายน 2559] หัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

  หัวข้อ       : การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM วิทยากร   : อาจารย์วชิร ศรีคุ้ม วันที่         : 4 กันยายน 2559 สถานที่    : ห้องประชุมโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM”  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วชิร ศรีคุ้ม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 …Read More »
 • [3-4 กันยายน 2559] การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  [3-4 กันยายน 2559] การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

  หัวข้อ       : การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิทยากร   : อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่         : 3-4 กันยายน 2559 สถานที่    : หอประชุมอาคารสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลเมืองชะอำ 9 โรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ …Read More »
 • [26-27 สิงหาคม 2559] หลักสูตรรักการอ่าน

  [26-27 สิงหาคม 2559] หลักสูตรรักการอ่าน

  หัวข้อ       : หลักสูตรรักการอ่าน วิทยากร   : อาจารย์สุพน ทิมอ่ำ วันที่         : 26-27 สิงหาคม 2559 สถานที่    : โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 3 จังหวัดนนทบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รักการอ่าน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุพน ทิมอ่ำ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.นนทบุรี เขต 2 มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง รักการอ่าน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ด้วยบรรยายกาศที่สนุกสนาน เมื่อวันที่ 26-27 …Read More »
 • [28 กรกฎาคม 2559] หลักสูตรการทบทวนหลักสูตรอาเซียนสู่การออกแบบหน่วยอาเซียน

  [28 กรกฎาคม 2559] หลักสูตรการทบทวนหลักสูตรอาเซียนสู่การออกแบบหน่วยอาเซียน

  หัวข้อ       : หลักสูตรการทบทวนหลักสูตรอาเซียนสู่การออกแบบหน่วยอาเซียน วิทยากร   : ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์, Prof.Dr.John Pearson วันที่         : 9-10 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ. สงขลา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [12 กรกฎาคม 2559] หัวข้อเทคนิคการติว O-NET ของครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  [12 กรกฎาคม 2559] หัวข้อเทคนิคการติว O-NET ของครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนปลาย

  หัวข้อ       : เทคนิคการติว O-NET ของครูผู้สอนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยากร   : อ. เอกรินทร์ สี่มหาศาล, อ. หัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช วันที่         : 12 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [9-10 กรกฎาคม 2559] หัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้

  [9-10 กรกฎาคม 2559] หัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้

  หัวข้อ       : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการอ่านออกเขียนได้ วิทยากร   : ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้, ผศ.ดร. พรทิพย์ แข็งขัน, ผศ.ดร. รังสิพันธุ์ แข็งขัน วันที่         : 9-10 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ จ.ฉะเชิงเทรา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [9-10 กรกฎาคม 2559] หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

  [9-10 กรกฎาคม 2559] หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

  หัวข้อ       : หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่ม สพป. เขต 2 สุไหงโกลก วิทยากร   : ผศ. ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา วันที่         : 9-10 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สุไหงโกลก จ. นราธิวาส ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [2-3 กรกฎาคม 2559] หลักสูตร STEM ศึกษา

  [2-3 กรกฎาคม 2559] หลักสูตร STEM ศึกษา

  หัวข้อ       : หลักสูตร STEM ศึกษา วิทยากร   : ดร. ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ วันที่         : 2-3 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ. สงขลา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [2 กรกฎาคม 2559] หลักสูตร STEM ศึกษา

  [2 กรกฎาคม 2559] หลักสูตร STEM ศึกษา

  หัวข้อ       : หลักสูตร STEM ศึกษา วิทยากร   : อ. วชิร ศรีคุ้ม วันที่         : 2 กรกฎาคม 2559 สถานที่    : ศูนย์เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [27 มิถุนายน 2559] หลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

  [27 มิถุนายน 2559] หลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา

  หัวข้อ       : หลักสูตรผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา วิทยากร   : รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ วันที่         : 27 มิถุนายน 2559 สถานที่    : ระเบียงทรายรีสอร์ท  จ. นครศรีธรรมราช ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [Special Meeting] งานสานสัมพันธ์วิทยากร

  [Special Meeting] งานสานสัมพันธ์วิทยากร

  หัวข้อ       : งานสานสัมพันธ์วิทยากร ผู้จัดงาน   : บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่         : 25 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงแรมดุสิตธานี  กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [18 มิถุนายน 2559] งานอบรมสัมมนาหลักสูตรแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตร English Program

  [18 มิถุนายน 2559] งานอบรมสัมมนาหลักสูตรแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตร English Program

  หัวข้อ       : งานอบรมสัมมนาหลักสูตรแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับหลักสูตร English Program วิทยากร   : อ. สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่         : 18 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงเรียนในเครือมารีวิทย์  จ.ชลบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [17 มิถุนายน 2559] โครงการฝึกอบรมบทบาทและการจัดการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

  [17 มิถุนายน 2559] โครงการฝึกอบรมบทบาทและการจัดการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

  หัวข้อ       : โครงการฝึกอบรมบทบาทและการจัดการเรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยากร   : รศ. กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, อ.สุเทพ กิตติสุนทร วันที่         : 17 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค แกรนด์ จ.ยโสธร ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [14 มิถุนายน 2559] โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

  [14 มิถุนายน 2559] โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

  หัวข้อ       : โครงการการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ วิทยากร   : อ. อติชาต เกตตะพันธุ์ วันที่         : 13 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงเรียนป่าซาง จ. ลำพูน ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [4 มิถุนายน 2559] หลักสูตรการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ

  [4 มิถุนายน 2559] หลักสูตรการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ

  หัวข้อ       : หลักสูตรการวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ข้อสอบ วิทยากร   : ดร. พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์ วันที่         : 4 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงเรียนนันทนวรวิทย์ จ. นนทบบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [4 มิถุนายน 2559] โครงการรวมพลังสร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน

  [4 มิถุนายน 2559] โครงการรวมพลังสร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน

  หัวข้อ       : อบรมสัมมนาโครงการรวมพลังสร้างลูกรัก เป็นนักอ่าน วิทยากร   : อ.ระพีพรรณ พัฒนาเวช, อ.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ วันที่         : 4 มิถุนายน 2559 สถานที่    : โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ จ.สงขลา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [27 พฤษภาคม 2559] กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทฯและรับฟังบรรยายพิเศษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  [27 พฤษภาคม 2559] กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มบริษัทฯและรับฟังบรรยายพิเศษ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  หัวข้อ         : กิจกรรมเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วิทยากร     : อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่           : 27 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด และ บริษัท …Read More »
 • [15 พฤษภาคม 2559] การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD

  [15 พฤษภาคม 2559] การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD

  หัวข้อ         : การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD วิทยากร     : ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล วันที่           : 15 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : ห้องประชุมสำนักงานเขต (โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม) จ. เชียงราย ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [14 พฤษภาคม 2559] เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมสำหรับปฐมวัย

  [14 พฤษภาคม 2559] เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมสำหรับปฐมวัย

  หัวข้อ         : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมสำหรับปฐมวัย วิทยากร     : ผศ.ดร. สมโภชน์ พนาวาส วันที่           : 14 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [12 พฤษภาคม 2559] การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เเรียน

  [12 พฤษภาคม 2559] การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เเรียน

  หัวข้อ         : การวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหาผู้เเรียน วิทยากร     : ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล วันที่           : 12 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [12 พฤษภาคม 2559] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Project Problem Based Learning (PBL)

  [12 พฤษภาคม 2559] การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Project Problem Based Learning (PBL)

  หัวข้อ         : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Project Problem Based Learning (PBL) วิทยากร     : ดร.ศศิธร โสภารัตน์, อ.พิชามนชญ์ จำรัสศรี วันที่           : 12 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนมีนบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [10 พฤษภาคม 2559] STEM Education

  [10 พฤษภาคม 2559] STEM Education

  หัวข้อ         : STEM Education วิทยากร     : อ.สุจินต์ สุวรรณะ วันที่           : 10 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…   ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [9-10 พฤษภาคม 2559] อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อฯ และนวัตกรรมการสอน

  [9-10 พฤษภาคม 2559] อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อฯ และนวัตกรรมการสอน

  หัวข้อ         : อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างสื่อฯ และนวัตกรรมการสอน วิทยากร     : อ.วารุณี ลำยอง วันที่           : 9-10 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงแรมอลงกตบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [7 พฤษภาคม 2559] การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD

  [7 พฤษภาคม 2559] การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD

  หัวข้อ         : การพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอนอ่านเขียนและคิดคำนวณสำหรับเด็ก LD วิทยากร     : ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล วันที่           : 7 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [6 พฤษภาคม 2559] STEM Education

  [6 พฤษภาคม 2559] STEM Education

  หัวข้อ         : STEM Education วิทยากร     : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ วันที่           : 6 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนสมถวิล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…   ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [4 พฤษภาคม 2559] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  [4 พฤษภาคม 2559] ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  หัวข้อ         : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิทยากร     : ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ วันที่           : 4 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จังหวัดราชบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [3 พฤษภาคม 2559] การจัดกิจกรรม 6 หลัก

  [3 พฤษภาคม 2559] การจัดกิจกรรม 6 หลัก

  หัวข้อ         : การจัดกิจกรรม 6 หลัก วิทยากร     : อ.ณฐิณี เจียรกุล วันที่           : 3 พฤษภาคม 2559 สถานที่      : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ   ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…   ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [19-20 เมษายน 2559] การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL

  [19-20 เมษายน 2559] การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL

  หัวข้อ         : การจัดการเรียนการสอนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL วิทยากร     : อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่           : 19-20 เมษายน2559 สถานที่      : โรงเรียนพลวิทยา จ. สงขลา ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [7 เมษายน 2559] การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  [7 เมษายน 2559] การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  หัวข้อ         : การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วิทยากร     : ดร.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่           : 7 เมษายน 2559 สถานที่      : ห้อง meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [5 เมษายน 2559] สอนคุณธรรม จริยธรรมอย่างไรให้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการ

  [5 เมษายน 2559] สอนคุณธรรม จริยธรรมอย่างไรให้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการ

  หัวข้อ         : สอนคุณธรรม จริยธรรมอย่างไรให้มีคุณลักษณะที่สังคมต้องการ วิทยากร     : อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่           : 5 เมษายน 2559 สถานที่      : ห้อง meeting Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [4 เมษายน 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

  [4 เมษายน 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

  หัวข้อ         : การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลัก 12 ประการ วิทยากร     : อ.ฌลาพิชญ์ บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ วันที่           : 4 เมษายน 2559 สถานที่      : โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [30-31 มีนาคม 2559] นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  [30-31 มีนาคม 2559] นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  หัวข้อ         : นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วิทยากร     : อ.เอกรินทร์ สี่มหาศาล วันที่           : 30-31 มีนาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [25 มีนาคม 2559] การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  [25 มีนาคม 2559] การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  หัวข้อ       : การใช้สื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ วิทยากร   : อ.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ วันที่         : 25 มีนาคม 2559 สถานที่    : โรงเรียนคุณหญิงส้มจีน จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [25 มีนาคม 2559] บทบาทและการจัดการเรียนรู้ของครู ศพด.ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน

  [25 มีนาคม 2559] บทบาทและการจัดการเรียนรู้ของครู ศพด.ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน

  หัวข้อ         : บทบาทและการจัดการเรียนรู้ของครู ศพด.ในศตวรรษที่ 21 สู่อาเซียน วิทยากร     : อ.เอกรินทร์  สี่มหาศาล วันที่           : 25 มีนาคม 2559 สถานที่      : หอประชุม สวนอาหารมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [23 มีนาคม 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  [23 มีนาคม 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  หัวข้อ       : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร   : อ.สุพน ทิมอ่ำ วันที่          : 23 มีนาคม 2559 สถานที่    : ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้าและโอท็อปเทศบาลแม่สอด จ.ตาก ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…  ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [21 มีนาคม 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  [21 มีนาคม 2559] การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  หัวข้อ         : การจัดการเรียนรู้เพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยากร     : ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ วันที่           : 21 มีนาคม 2559 สถานที่      : ห้องประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ. สตูล ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [19 มีนาคม 2559] การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเรียน (Twig)

  [19 มีนาคม 2559] การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเรียน (Twig)

  หัวข้อ         : การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเรียน (Twig) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลในการใช้สื่อแก่บุคลากร ของโรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนในเครือ วิทยากร     : ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์ วันที่           : 19 มีนาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [18-19 มีนาคม 2559] นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  [18-19 มีนาคม 2559] นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

  หัวข้อ         : นโยบายและการออกแบบการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” วิทยากร     : ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง วันที่           : 18-19 มีนาคม 2559 สถานที่      : โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [17-18 มีนาคม 2559] การอบรมการพัฒนาองค์กรและการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก BBL

  [17-18 มีนาคม 2559] การอบรมการพัฒนาองค์กรและการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก BBL

  หัวข้อ         : การอบรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) และการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก BBL (Brain-Based Learning) วิทยากร     : อ. พรทิพย์ แข็งขัน, อ. รังสิพันธุ์ แข็งขัน, อ. พิณพนธ์ คงวิจิตต์ วันที่           : 17-18 มีนาคม 2559 สถานที่     …Read More »
 • [6 กันยายน 2558] การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการกรอบความคิดตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

  [6 กันยายน 2558] การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการกรอบความคิดตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน

  หัวข้อ         : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการกรอบความคิดตามหลักสูตรแกนกลางอาเซียน วิทยากร     : ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล วันที่           : 6 กันยายน 2558 ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [22-23 สิงหาคม 2558] การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ BBL

  [22-23 สิงหาคม 2558] การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ BBL

  หัวข้อ         : การพัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ BBL วิทยากร     : ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ วันที่           : 22-23 สิงหาคม 2558 สถานที่      : โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [28 มิถุนายน 2558] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอ่านออกเขียนได้

  [28 มิถุนายน 2558] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอ่านออกเขียนได้

  หัวข้อ         : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและอ่านออกเขียนได้ วิทยากร     : ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ วันที่           : 28 มิถุนายน 2558 สถานที่      : โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) จ. ตาก ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [23 พฤษภาคม 2558] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  [23 พฤษภาคม 2558] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  หัวข้อ         : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร     : ดร.วิชัย เสวกงาม วันที่           : 23 พฤษภาคม 2558 ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [24 มีนาคม 2558] การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ฯ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

  [24 มีนาคม 2558] การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ฯ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

  หัวข้อ         : การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์หลักสูตรสถานศึกษาและการเลือกใช้สื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร     : อ.ณฐิณี เจียรกุล วันที่           : 24 มีนาคม 2558 สถานที่      : โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [5-6, 21 มีนาคม 2558] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  [5-6, 21 มีนาคม 2558] การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  หัวข้อ         : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร     : ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล วันที่           : 5-6,21 มีนาคม 2558 สถานที่      : โรงเรียนเทศบาล 4  (อุดมวิทย์สมใจ) จ. ปราจีนบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »
 • [20-21 ธันวาคม 2557] หลักสูตรสถานศึกษาและการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

  [20-21 ธันวาคม 2557] หลักสูตรสถานศึกษาและการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

  หัวข้อ         : หลักสูตรสถานศึกษาและการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร     : ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ วันที่           : 20-21 ธันวาคม 2557 สถานที่      : โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ. จันทบุรี ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม… ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่างRead More »