[16 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จ.จันทบุรี

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สร้างความเข้าใจบุคลากรครู: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา จ.จันทบุรี
วิทยากร   : ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ
วันที่         : 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่    : โรงแรมเคพี แกรนด์ จ.จันทบุรี

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง