[16 กุมภาพันธ์ 2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning จ.ตรัง

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning จ.ตรัง
วิทยากร   : อ.ณฐิณี เจียรกุล
วันที่         : 16 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่    : โรงแรมธรรมรินธนา จ.ตรัง

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง