[Highlight] 30 มิถุนายน 2560

หัวข้อ       : โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาบรรจุใหม่
วิทยากร   : อ. สุพน ทิมอ่ำ
วันที่         :  30 มิถุนายน 2560
สถานที่    : อิงธารรีสอร์ท จ. นครนายก