[Highlight] 26 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ       : สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
วิทยากร   : รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ์
วันที่         :  26 พฤษภาคม 2560
สถานที่    : ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรี