[Highlight] 20 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการสู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยากร   : ผศ.ดร. สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
วันที่         :  20 พฤษภาคม 2560
สถานที่    : โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์