[Highlight] 8-9 พฤษภาคม 2560

หัวข้อ       : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร   : ผศ.ดร. อัมพร วัจนะ, ดร. อาทร นกแก้ว, อ. กานต์พิชชา บุญรังสี
วันที่         : 8-9 พฤษภาคม 2560
สถานที่    : ศาลาประชาร่วมใจ เทศบาลเมือง จ.ราชบุรี